;}else echo $result;}} ?> Số: 1130/SGDĐT-CTTT V/v thực hiện các biện pháp cấp bách ...